1.4

АКАДЕМІЧНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКИ: ОБ’ЄКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА АНТИАКАДЕМІЧНА КРИТИКА

О.О. ГРАЧЕВ
https://orcid.org/0000-0002-3980-2890,
В.П. РИБАЧУК
https://orcid.org/0000-0002-4614-2763  

Nauka naukozn. 2018, 4(102): 72-89
https://doi.org/10.15407/sofs2018.04.072

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: Узагальнено результати попередніх досліджень з еволюції академічної форми організації науки в національному та світовому вимірах. Розглянуто історичні особливості і сучасні тенденції розвитку Національної академії наук України в контексті світового досвіду та політико-економічних і соціальних трансформацій в суспільстві. Підкреслено, що протягом своєї вікової історії Академія створила потужний науково-технічний потенціал, що забезпечив не лише високий рівень фундаментальних досліджень, а й практичну реалізацію результатів прикладних досліджень і розробок, домоглася світового авторитету і визнання. Показано, що і в наш час, незважаючи на перманентні кризові тенденції в економіці і суспільстві, НАН України залишається найпотужнішою і продуктивною науковою організацією країни. Про це свідчать об’єктивні статистичні дані, бібліометричні дослідження та експертні оцінки, в тому числі висновки зарубіжних експертів. При цьому Академія як і раніше є сприйнятливою до розроблення й імплементації сучасних конструктивних форм організації наукової діяльності та управління. Однак аналіз динаміки та змісту публікацій в друкованих та електронних медіа за 2016—2018 роки щодо проблем і доцільності реформування академічної науки в країні показав, що дискусія про це далеко не завжди ведеться на об’єктивній основі та в конструктивному плані. Зроблено висновок, що з позицій забезпечення прогресивного розвитку, конкурентоспроможності та національної безпеки України необґрунтованим і неприпустимим є формування в суспільній свідомості негативного ставлення до наукової діяльності та спотвореного образу науки і НАН України.

Ключові слова: академії наук, Національна академія наук України, історія академічної науки, науково-технічний потенціал, дослідження і розробки, організація науки, фінансування науки, засоби масової інформації, медіа.

Список літератури

 1. Грачев О.А., Хоревин В.И. Национальные академии наук стран Европы. Науковедческий анализ. Наука и науковедение. 2015. № 2. С. 99—112.
 2. Маліцький Б.А., Грачев О.О., Кубальський О.Н. та ін. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу. Гол. ред. акад. НАН України В.Л. Богданов. Нац. акад. наук України. ДУ «Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва». Київ, 2018. 344 с.
 3. Вашуленко О.С., Грачев О.О., Кавуненко Л.Ф. та ін. Міжнародні та національні організації в галузі дослідження науки: короткий довідник. Відп. ред. Б.А. Маліцький, Ю.А. Храмов. Нац. акад. наук України. ДУ «Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва». Київ, 2017. 72 с.
 4. Патон Б.Е. Международная ассоциация академий наук: два десятилетия консолидации ученых на постсоветском пространстве. Вопросы истории естествознания и техники. 2015. Т. 36, № 3. С. 508—536.
 5. Грачев О.А. Международной Ассоциации академий наук — 25 лет. 100-летие Национальной академии наук Украины: прошлое и современность: Материалы XXVIII Киевского междунар. симпоз. по науковедению и истории науки «Добровские чтения» (Ки ев, 12—13 марта 2018). Киев, 2018. С. 54—61.
 6. Грачев О. Кооперация и координация научных исследований в рамках МААН. Наука и инновации. 2018. № 9. С. 20—24.
 7. Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період: доповідь на сесії Загальних зборів НАН Ук раїни 26 квітня 2018 р. Вісник НАН України. 2018. № 5. С. 8—14.
 8. Перспективні науково-технічні розробки НАН України: довідкове видання. Київ, 2017. URL: http://www.nas.gov.ua/RDOutput/UA/book2017/ Pages/Default.aspx
 9. Національна академія наук України [Електронний ресурс]. URL: http://www.nas.gov. ua/UA/Pages/default.aspx
 10. Стриха М., Гриневич Л. Украинская наука в европейском «зеркале»: необходимое послесловие. Зеркало недели, 2018, № 1, 14—20 января.
 11. Петрушина Т.О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів). Вісник НАН України. 2017. № 11. С. 66—80. https://doi.org/10.15407/visn2017.11.066
 12. Зомбі-академія: вчені-пенсіонери НАН України не витримують конкуренції у світовій науці. Їх утримання коштує близько 3,7 млрд грн [Електронний ресурс]. 2018, 16 січня. URL: http://texty.org.ua/pg/article/ editorial/read/82121/Zombiakademija_vche – nipensionery_NAN_Ukrajiny_ne_vytrymujut_konkurenciji
 13. Цикл розслідувань: як Академія наук потратила 150 млрд грн [Електронний ресурс]. 2018, 17 січня. URL: https://biggggidea.com/project /tsikl-rozsliduvan-yak-akademiyanauk-potratila-150-mlrd-grn/
 14. Google [Electronic resource]. URL: http://www.google.com/
 15. Локтєв В.М. Знання — сила? Вісник НАН України. 2018. № 1. С. 72—83.
 16. Юхновский И.Р. Украину нужно перестроить. Аргументы и Факты, 2018, № 11, 14 марта.
 17. Стрелко В. Кому выгодна дискредитация НАНУ. Зеркало недели, 2018, № 7, 24 февраля — 20 марта.
 18. Малицкий Б.А. Проблема объективного оценивания качества работы исследователя выходит за рамки упрощенных наукометрических индексов: интервью. Зеркало недели, 2017, № 38, 14—20 октября.
 19. Попович О.С. Так що ж треба реформувати в науково-технологічній сфері України? СПІЛЬНЕ (Журнал соціальної критики) Commons, 2017, 27 листопада [Електронний ресурс]. URL: http://commons.com.ua/uk/tak-sho-zh-treba-reformuvati-v-naukovo-tehnologichnij-sferi-ukrayini/.
 20. Попович О.С. Національна академія наук України очима наукознавців — відповідь на статтю про «Зомбі-академію». СПІЛЬНЕ (Журнал соціальної критики) Commons, 2018, 12 лютого [Електронний ресурс]. URL: https://commons.com.ua/uk/nacionalnaakademiya-nauk-ukrayini-ochima-naukoznavciv/
 21. Соловьев В.П. «Оптимизация» науки методом переименования. Зеркало недели, 2018, № 29, 11—17 августа.
 22. Koers A.W. Academies of sciences and the transition to knowledge societies: challenges and perspectives for the academies of Eastern and South-Eastern Europe. UNESCO document. Science policy series. 2008. No. 6. 67 p. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/ 001806/ 180628e.pdf
 23. Указ Президента України «Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України» № 136/2017 від 18.05.2017 р. [Електронний ресурс]. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/1362017-21878

Повний текст (PDF)