1.5

БІБЛІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ІНСТИТУТУ

T.М. ЛАКТІОНОВА
https://orcid.org/0000-0002-8681-6224

І.Ф. ПАРАСОЧКА
https://orcid.org/0000-0002-3274-2776

Н.A. ГАВРИЛОВА
https://orcid.org/0000-0001-9790-2147

Nauka naukozn. 2021, 4(114): 74—93
https://doi.org/10.15407/sofs2021.04.074

Рубрика: Наукометрія
Мова: Українська
Анотація: У статті представлено результати аналізу публікаційної діяльності наукових підрозділів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА) за бібліометричними характеристиками, розрахованими за даними з бази даних «Бібліометрика ІГА», яка є джерелом інформації для проведення бібліометричних досліджень, надання науковим співробітникам актуальної бібліографічної інформації та об’єктивного оцінювання рейтингу ННЦ ІГА. За даними 2016—2020 років досліджено публікаційну діяльність науковців ННЦ ІГА за двома групами показників: 1) публікаційної активності, 2) публікаційної ефективності. Перша група показників відображає кількісні, друга якісні аспекти публікаційної діяльності. За результатами дослідження виявлено практичну відсутність кореляційного зв’язку між штатною середньорічною кількістю співробітників у науковому підрозділі та загальною кількістю публікацій всіх типів і кількістю дослідницьких статей (що є найбільш значущим типом наукових публікацій) у наукових журналах; повну відсутність зв’язку між часткою співробітників з науковим ступенем у складі підрозділу і загальною кількістю публікацій підрозділу і слабкий зв’язок між часткою співробітників з науковим ступенем у складі підрозділу та кількістю дослідницьких статей. Найбільш суттєвим є зв’язок між кількістю дослідницьких статей та всіх інших публікацій на рівні підрозділу (r = 0,79). Дано оцінку мовному статусу публікацій — збільшення (у 4,6 раза) в досліджуваному періоді загальної кількості наукових статей (дослідницьких і оглядових) англійською мовою як у зарубіжних, так і в українських виданнях. Виявлено тенденцію до зростання кількості опублікованих наукових статей (до 45 %) у журналах з високим рейтингом, більша частина яких є українськими, що індексуються у наукометричних базах даних. Визначено помітну нерівномірність публікаційної активності наукових підрозділів за роками і зроблено висновок, що для об’єктивізації оцінки рейтингу установи доцільним є врахування параметрів публікаційної активності за багаторічний період, однак для визначення тривалості цього періоду потрібні додаткові дослідження з розширенням набору показників.

Ключові слова: публікаційна діяльність, публікаційна активність, публікаційна ефективність, наукова стаття, дослідницька стаття, науковий журнал, науковий підрозділ, база даних, тип публікації, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

Список літератури

 1. Geisler E. The measurement of scientific activity: Research directions in linking philosophy of science and metrics of science and technology output. Scientometrics. 2005. Vol. 62. No. 1. P. 269—284. https://doi.org/10.1007/s11192-005-0020-x
 2. Сбитнева Г.И., Дворовенко О.В. Библиометрический анализ документопотока по теме «Методы научного исследования» (на основе данных реферативного журнала ВИНИТИ РАН «Информатика»). Научные и технические библиотеки. 2020. № 4. С. 99—114. http://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-4-99-114
 3. Carpenter C.R., Cone D.C., Sarli C.C. Using Publication Metrics to Highlight Academic Productivity and Research Impact. Acad Emerg Med. 2014. No. 21(10). P. 1160—1172. https://doi.org/10.1111/acem.12482
 4. Durieux V., Gevenois P.A. Bibliometric Indicators: Quality Measurements of Scientific Publication. Radiology. 2010. No. 255(2). P. 342—351. https://doi.org/10.1148/radiol.09090626
 5. Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування. Бібліотечний вісник. 2016. № 2(232). С. 3—10. URL: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2016_2_3 (дата звернення: 28.05.2021).
 6. Мазов Н.А., Гуреев В.Н. Библиометрические системы в поддержку научных исследований. Науч. и техн. б-ки. 2016. № 1. С. 34—40. https://doi.org/10.33186/1027-3689-2016-1-34-40
 7. Мазов Н.А., Гуреев В.Н. Библиографическая база данных трудов сотрудников организации: цели, функции, сфера использования в наукометрии. Вестник ДВГНБ. № 2(71). 2016. С. 84—87. URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/VEST_71_2016.pdf (дата звернення: 28.05.2021).
 8. Hicks D., Wouters P., Waltman L., de Rijcke S., Rafols I. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature. 2015. Vol. 520, P. 429—431. http://doi.org/10.1038/520429a
 9. Лактіонова Т.М., Гаврилова Н.А. Структура цитування у статтях наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство». Наука та наукознавство. 2019. № 3(105). С. 58—70. https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.058
 10. Газизова Д.Г. Библиометрический анализ данных по отраслевой тематике: индекс качества и производительности. Научные и технические библиотеки. 2017. № 12. С. 19— 30. https://doi.org/10.33186/1027-3689-2017-12-19-30
 11. Бублик С.Г. Тематичне ядро публікацій дослідника: наукометричний підхід. Наука та наукознавство. 2019. № 4(106). С. 52—67 https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.052
 12. Дубровіна Л., Лобузіна К. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів. Бібліотечний вісник. 2019. № 6. С. 3—9. https://doi.org/10.15407/bv2019.06.003
 13. Сикорская О., Бовкунович М. Библиометрия и научная библиотека. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2018. Вып. 16. С. 40—48. https://doi.org/10.15407/maan2018.16.040
 14. Narin F. Bibliometric techniques in the evaluation of research programs. Science and Public Policy. April 1987. P. 99—106. https://doi.org/10.1093/spp/14.2.99
 15. OECD and SCImago Research Group (CSIC). Compendium of Bibliometric Science Indi cators. OECD, Paris. 2016. URL: http://oe.cd/scientometrics (дата звернення: 28.05.2021).
 16. Byl L., Feltracco A., Shannon M., Muirheard B., Seskar-Hencic D., MacDonald K., et al. Measuring Research Outputs through Bibliometrics. Working Paper. January 2016. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3302.5680
 17. Marzolla M. Assessing evaluation procedures for individual researchers: the case of the Italian National Scientific Qualification. Journal of Informetrics. 2016. No. 10(2). P. 408—438. http://doi.org/10.1016/j.joi.2016.01.009
 18. Hendrix D. An analysis of bibliometric indicators, National Institutes of Health Funding, and faculty size at Association of American Medical Colleges medical schools, 1997—2007. J Med Libr Assoc. 2008. No. 96(4). P. 324—334. https://doi.org/10.3163/1536-5050.96.4.007
 19. Рыбачук В.П., Виденина Н.Г. Наукометрическое измерение научной деятельности Г.М. Доброва. Наука та наукознавство. 2009. № 1. С. 24—43.
 20. Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України. URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/metodyka_text.pdf (дата звернення: 28.05.2021).
 21. Костенко Л.Й., Симоненко T.В., Грачев O.О., Рибачук В.П. Бібліометрика вітчизняної науки: можливості і обмеження прикладного використання web-системи Google Scholar. Наука та наукознавство. 2017. № 3(97). С. 87—96. https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.087
 22. Мриглод О.І., Назаровець С.А. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське. Вісник НАН України. 2019. № 9. C. 81—94. https://doi.org/10.15407/visn2019.09.081
 23. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. Цитируемость работ ученого как индикатор значимости его исследований. Сб. научных трудов ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН. Москва, 2017. С. 68—80. URL: http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/GK-2017-IIET.pdf
 24. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н., Черногаева О.Г. Библиографическое исследование научной деятельности ведущих науковедов Украины. Наука та наукознавство. 2018. № 1(99). С. 43—60. https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.043

Повний текст (PDF)