1.3

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

І.О. БУЛКІН
https://orcid.org/0000-0002-4674-2355

Nauka naukozn. 2021, 4(114): 24—56
https://doi.org/10.15407/sofs2021.04.024

Рубрика: Актуальні проблеми сучасної науки
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена розробленню методологічних підстав для ідентифікації фактичних пріоритетів науково-технічних робіт на відомчому рівні, зокрема в установах НАН України. Це пов’язано з процесами деградації державної статистики досліджень і розробок в останнє десятиріччя з точки зору комплексності охоплення процесів у цій сфері, а також зі специфічним характером моніторингу пріоритетних напрямів на базі відомчої статистики, які не є гармонізованими один з одним.

В статті викладено результати дослідження, спрямованого на з’ясування способу ідентифікації пріоритетів науково-технічних робіт у НАН України за допомогою інформаційного масиву реєстраційних карток НДДКР у призмі класифікаційного формату Рубрикатора науково-технічної інформації. Автором реалізовано дослідницьку лінію «від фактів до пріоритетів» (виходячи з припущення про апріорну невідомість пріоритетів), яка є протилежною традиційній схемі — «від проголошених пріоритетів до сукупності фактів щодо їх реалізації», та запропоновано новий підхід, який полягає у збиранні та комплексному обробленні масиву первинних реєстраційних документів щодо виконання науково-технічних робіт з метою визначення пріоритетів.

Методами дослідження є системний аналіз, зіставлення, групування та низка прийомів оброблення параметричних рядів та розподілів множин. В роботі використано інформаційні ресурси Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та Державної служби статистики України.

Виявлено, що сукупна величина нових залучених коштів у НАН України протягом 2017— 2019 років, яка розрахована шляхом узагальнення інформації з масиву реєстраційних карток НДДКР, приблизно відповідає обсягу її фінансування в 2019 році за даними Державної служби статистики України, а відхилення склало помірні 4,3 %. Тому аналіз масиву реєстраційних карток НДДКР дозволяє певною мірою заповнити прогалини в державній системі обліку науково-технічної діяльності.

Як фактичні пріоритетні напрями науково-технічних робіт у НАН України в 2017— 2019 роках було ідентифіковано 78 об’єктів рівня підкласу Рубрикатора науково-технічної інформації, що є зіставним із параметрами законодавчо затвердженого переліку тематичних пріоритетних напрямів. Перед тим додатково було локалізовано пріоритетні зони в аспекті класів Рубрикатора науково-технічної інформації та на рівні наукових установ НАН України. Передбачається доопрацювання авторського підходу на масиві реєстраційних карток НДДКР за 2020—2021 роки.

Ключові слова: пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, фінансування науково-технічних робіт, НАН України, Класифікація видів науково-технічної діяльності, реєстраційна картка науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, Рубрикатор науково-технічної інформації, нові залучені кошти.

Список літератури

  1. Єгоров І.Ю. Удосконалення статистики досліджень і розробок: сучасні тенденції у розвинених країнах світу. Статистика України. 2013. № 3. С. 46—49.
  2. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації. 2-е вид., виправл. і доп. Київ: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 2019. 342 с.
  3. Осадча А.Б., Євтушенко В.М. Показники реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень. Наука, технології, інновації. 2018. № 1(5). С. 16—27.
  4. Куранда Т.К., Кочеткова О.П., Осадча А.Б. Моніторинг наукового забезпечення пріоритетного напряму розвитку науки і техніки «Інформаційні та комунікаційні технології». Наука, технології, інновації. 2019. № 1(9). С. 57—69.
  5. Березняк Н. В., Рожкова Л. В. Європейські підходи до визначення смарт-спеціалізації регіонів України. Наука, технології, інновації. 2019. № 2(10). С. 3—9. http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-01
  6. Писаренко Т., Кваша Т., Паладченко О., Молчанова І. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2018 році: наукова доповідь. Київ: УкрІНТЕІ, 2019. 81 с. URL: http://www.uintei.kiev.ua/ sites/default/files/realizaciya_serednostrokovyh_priorytetnyh_napryamiv_2018.pdf (дата звернення: 24.07.2021).
  7. Писаренко Т. В., Кваша Т. К., Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. Прогнозне дослідження із визначення пріоритетних наукових і технологічних напрямів для реалізації Цілі соціального розвитку №6 «Чиста вода та належні санітарні умови». Наука, технології, інновації. 2020. № 4(16). С. 26—33. http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-03
  8. Попович О.С., Червінська Т.М. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки. Економіка України. 2009. № 12. С. 41—49.
  9. Корецький А.І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект. Київ: ДКС центр, 2017. 160 с.

Повний текст (PDF)