1.4

ПРО ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТІВ І БІЗНЕСУ: ДОСВІД УКРАЇНИ 

Н.Б. ІСАКОВА
https://orcid.org/0000-0001-9632-8067     

Nauka naukozn. 2022, 2(116): 24—47
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.024

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного співробітництва між університетами та бізнесом у контексті парадигми відкритих інновацій. Основними джерелами інформації для аналізу є наукові публікації за означеною проблемою, дані державної статистики України щодо інноваційної діяльності підприємств, електронні джерела інформації органів влади та українських університетів. Огляд попередніх досліджень вказує на зміну ролі сучасних університетів: крім освіти та досліджень вони дедалі більше залучаються до інноваційних, соціальних і економічних проєктів.

Загальна політична і макроекономічна ситуація в Україні та несприятливість бізнес середовища призводять до низької інноваційної активності підприємств. Статистичний аналіз показав, що частка інноваційно активних підприємств у 2018—2020 роках була найменшою (8,5 %) за всі роки спостереження, а частка інноваційно активних підприємств, залучених до інноваційного співробітництва із зовнішніми партнерами, складала 65 %. Підприємці не схильні налагоджувати партнерські відносини із університетами: тільки 5,6 % інноваційно активних підприємств співпрацюють із ними.

Аналіз діяльності кращих за національним рейтингом університетів України дав змогу простежити певний позитивний тренд: заклади вищої освіти прагнуть розширити контакти і взаємодію з реальним сектором економіки для активізації інноваційної діяльності. Наведено приклади організаційних форм співробітництва університетів із бізнесом. Вони включають наукові та технологічні парки, центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори, он лайн-інформаційні системи, онлайн-платформи та інші інструменти.

Наголошено, що встановлення плідних відносин між підприємствами та університетами країни може сприяти інноваційній діяльності обох компонентів національної інноваційної системи, особливо з огляду на високий освітній потенціал України. Зроблено висновок про необхідність створення координаційних структур з питань взаємодії закладів вищої освіти та інноваційно активних підприємств з метою вдалої реалізації спільних проєктів щодо створення та впровадження інноваційних розробок і наукомістких технологій, розвитку високотехнологічних виробництв. Підкреслено, що національна інноваційна система не може ефективно розвиватися, покладаючись лише на ініціативи окремих організацій та підприємств, і тому держава має відігравати визначальну роль у створенні сприятливих умов для співробітництва університетів і підприємств. Державній інноваційній політиці України наразі бракує послідовності у прийнятті та виконанні законів щодо науково-освітньої та інноваційної сфери.

Ключові слова: університети, заклади вищої освіти, дослідження і розробки, інноваційно активні підприємства, національна інноваційна система, інноваційне співробітництво, Україна.

Список літератури

 1. Banu G.S. Open innovation model: enabling the market uptake of innovation. Procedia Manufacturing. 2018. No. 22. P. 893—899. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.126
 2. Chesbrough H. Open Innovation: Where We’ve Been and Where We’re Going. ResearchTechnology Management. 2012. No. 55. P. 20—27. https://doi.org/10.5437/08956308X5504085
 3. Bellucci A., Pennacchio L. University knowledge and firm innovation: evidence from European countries. Journal of Technology Transfer. 2016. No. 41 (4). P. 730—752. https://doi.org/10.1007/s10961-015-9408-9
 4. Nelson R., Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 1982.
 5. Lundvall B.-A. (Ed.). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter Publishers, London. 1992.
 6. Nelson R. National Innovation Systems. Oxford UP, Oxford. 1993.
 7. Rybnicek R., Königsgruber R. What makes industry-university collaboration succeed? A systematic review of the literature. Journal of Business Economics. 2019. No. 89 (2). P. 221— 250. https://doi.org/10.1007/s11573-018-0916-6
 8. Quintana C.D.D., Mora J.G., Pérez P.J. et al. Enhancing the development of competencies: The role of UBC. European Journal of Education. 2016. No. 51 (1). P. 10—24. https://doi. org/10.1111/ejed.12162
 9. Orazbayeva B., Plewa C., Davey T., Galán-Muros V. The Future of University-Business Cooperation: Research and Practice Priorities. Journal of Engineering and Technology Management. 2019. No. 54. P. 67—80. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2019.10.001
 10. Vega Jurado J. M., Kask S., Manjarrés-Henriquez L. University industry links and product innovation: cooperate or contract? Journal of Technology Management & Innovation. 2017. No. 12 (3). P. 1—8. https://doi.org/10.4067/S0718-27242017000300001
 11. Abbas A., Avdic A., Chang Barker K., Xiaobao P. Knowledge transfer from universities to industry through university technology transfer offices. Science and Innovation, 2018. No. 14 (2). P. 5—18. https://doi.org/10.15407/scine14.02.005
 12. Lalic B., Todorovic T., Medic N., Bogojevic B., Ciric D., Marjanovic U. The Impact of Inter-Organizational Cooperation on R&D Expenditure of Manufacturing Companies. Procedia Manufacturing. 2019. No. 39. P. 1401—1406. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.315
 13. Sanchez-Navas A., Ferras-Hernandez X. (2015). The Impact of Individual Relationships on Performance and Reformation of R&D Alliances. Journal of Industrial Engineering and Management. 2015. No. 8 (4). P. 1270–1287. https://doi.org/10.3926/jiem.1553
 14. Galan-Muros V., Plewa C. What drives and inhibits university-business cooperation in Europe? A comprehensive assessement. R&D Management. 2015. No. 46 (2). P. 369—382. https://doi.org/10.1111/radm.12180
 15. Стреліна О.М. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2166 (дата звернення: 06.12.2021).
 16. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України. Київ: КНЕУ, 2007. 248 с.
 17. Novikova I., Stepanova A., Zhylinska O., Bediukh O. Knowledge and technology transfer networking platforms in modern research universities. Innovative Marketing. 2020. No. 16 (1), P. 57—65. https://doi.org/10.21511/im.16(1).2020.06
 18. Новікова І.Е., Бедюх О.Р., Зенова М.В. Розвиток системи трансферу технологій у Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2016. № 2 (97). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2016_2_8 (дата звернення: 15.01.2022).

Повний текст (PDF)