1.7

ПОТЕНЦІАЛ ТА ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Н.Б. ІСАКОВА
https://orcid.org/0000-0001-9632-8067

Nauka naukozn. 2017, 2(96):  90-111
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.090

Рубрика: Наука та освіта
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена проблемі внеску вищих навчальних закладів у наукові досягнення України та їх ролі у національній інноваційній системі. На базі огляду наукових публікацій, аналізу статистичних даних Держстату України, вітчизняних та міжнародних рейтингів університетів виявлено основні тенденції, що склалися на сьогодні у науковому секторі вищої освіти України. З’ясовано, що попри досягнення у реформуванні освітньої складової вищої школи, існують чималі проблеми ефективного використання наукового потенціалу ВНЗ. За винятком окремих випадків, вищі навчальні заклади України не відповідають сучасним вимогам до так званих дослідницьких та підприємницьких університетів, незважаючи на те, що кільком з них надано статус дослідницького університету. Наука ВНЗ України залишається здебільшого поза світовими рейтингами університетів та є слабо інтегрованою у світовий науково-технологічний простір.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, науково-технологічна діяльність вищої школи, дослідницький університет, функції університетів, рейтинги університетів.

Список літератури

 1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Матеріали Парламентських слухань у ВР України 17 червня 2009 року / За заг. ред. В.І. Полохала. К.: Парлам. вид-во, 2009.
 2. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін. К.: НАН України, 2015.
 3. Довейко А.Б., Верецкая А.И. Проблема интеграции науки и образования в современном вузе. Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 8 / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М.: РАН. ИНИОН, 2013. Ч. 2. С. 426—430.
 4. Андрощук Г.О., Давимука С.А., Федулова Л.І. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності: монографія. К.: Парлам. вид-во, 2015.
 5. Kroll H., Schricke E., Stahlecker T. Developing new roles for higher education institutions in structurally-fragmented regional innovation systems. Working Papers Firms and Region. No R2/2012.
 6. Smilor R.W., Dietrich G.B., Gibson D.V. The entrepreneurial university: The role of higher education in the United States in technology commercialization and economic development. International Social Science Journal. 1993. No 45. Р. 1—12.
 7. Chakrabarti A., Rice M. Changing roles of universities in developing entrepreneurial regions: The case of Finland and the US. MIT IPC Working Paper IPC-03-003. URL: https://ipc. mit.edu/sites/default/files/documents/03-003.pdf (last accessed 27.03.2017).
 8. David P.A., Metcalfe S. Universities must contribute to enhancing Europe’s innovative performance. Knowledge Economists’ Policy Brief No 2 October 2007. URL: http://ec. europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/knowledge_economists_policy_brief2_ final.pdf (last accessed 02.09.2016).
 9. Veugelers R., Del Rey E. The contribution of universities to innovation, (regional) growth and employment. European Network on Economics of Education, 2014. URL: http://www. eenee.de/dms/EENEE/Analytical_Reports/EENEE_AR18.pdf (last accessed 26.03.2017).
 10. Сацик В. Сучасні моделі дослідницьких університетів: витоки, стратегії розвитку та перспективи розбудови в Україні. Ідеологія і політика. 2012. № 2. С. 25—39. URL: http://ideopol.org/wp-content/uploads/2014/03/8_UKR-Satsyk-.pdf (дата звернення 16.12.2016).
 11. Азгальдов Г.Г., Костин А.В. Инновационная модель вуза. Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 8 / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М.: РАН. ИНИОН, 2013. Ч. 2. С. 377–383.
 12. Альтбах Ф.Г. Наступил сезон ранжирования. Измерение рейтингов университетов: международный и российский опыт / Под ред. Ф.Э. Шереги и А.Л. Арефьева. МОН РФ. М.: Центр социологических исследований, 2014. С. 86—93.
 13. Рейтинг «ТОП-200 Україна». URL: www.euroosvita.net (дата звернення 14.02.2017).
 14. Консолідований рейтинг URL: http://osvita.ua/vnz/rating/51741 (дата звернення 06.12.2016).
 15. Рейтинг Scopus. URL: http://osvita.ua/vnz/rating/51053/ (дата звернення 04.10.2016).
 16. Times Higher Education (THE). World University Rankings 2016–2017. URL: https:// www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking (last accessed 02.11.2016).
 17. QS World University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/ world-university-rankings/2016 (last accessed 12.01.2017).
 18. SCImago rating. URL: http://www.scimagoir.com/rankings.php?country=UKR (last accessed 20.02.2017).
 19. Hazelkorn E. Rankings and the reshaping of higher education. The battle for world-class ex cel lence. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2015. URL: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=391266 (last accessed 15.02.2017).
 20. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року. Стат. бюлетень. К: Державна служба статистики України, 2017.
 21. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році. К.: Державна служба статистики України, 2016.
 22. Реформа вищої освіти: погляд ректорів. URL: http://dif.org.ua/ua/polls/2015a/reformavishoi-osviti-pogljad-rektoriv_1438091733.htm (дата звернення 04.10.2016).
 23. Петровська І.О., Дульська І.В. Вузівська наука в Україні: стан, порівняння, перспективи. Вісник МНТУ, серія економіка. 2011. № 3(7). С. 210—222.
 24. Про затвердження Положення про дослідницький університет. Постанова КМУ від 17 лютого 2010 р. № 163. Офіційний вісник України. 2010. № 13. ст. 612.
 25. Про вищу освіту. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37—38, ст. 2004.
 26. Schuch K., et al. Background Report. Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System. Horizon 2020 Policy Support Facility. Centre for Social Innovation (ZSI), Vienna, Austria. May 2016. European Commission.

Повний текст (PDF)