1.6

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТЕНТУ РЕФЕРАТИВНОЇ БАЗИ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»

С.Е. КИРИЛЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-8671-1652

Nauka naukozn. 2019, 4(106): 68-78
https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.068

Рубрика: Наукометрія
Мова: Українська
Анотація: Обґрунтовано переваги сучасної інтелектуальної бібліотечної технології оптимізації контенту реферативної бази даних «Україніка наукова». Зазначено, що сучасні сайти вимагають постійного оновлення інформації, що є необхідною умовою їх актуальності для цільової аудиторії, і звернено увагу на регулярне оновлення веб-сторінок реферативної бази даних «Україніка наукова». Розглянуто внесок інтелектуальної бібліотечної технології в організацію пошуку науково-технічної інформації в реферативній базі даних «Україніка наукова». Проаналізовано шляхи покращення релевантності пошуку текстових документів з акцентом на семантичний пошук з метою розширення якісних інформаційних послуг національної системи реферування. Запропоновано застосовувати масив реферативної бази даних «Україніка наукова» для інформаційного супроводу перспективних напрямів наукового знання. Охарактеризовано методи пошуку текстових наукових документів, пошукові моделі, окреслено критерії відбору документів, підкреслено перевагу семантичного пошуку. Звернено увагу на підвищення якості пошуку текстових документів.

Висновки. Семантичний пошук в реферативній базі даних «Україніка наукова» за допомогою функції контекстного пошуку «знайти подібні» краще задовольняє інформаційним потребам сучасного користувача. Визначено, що масив реферативної бази даних «Україніка наукова» щонайбільше задовольняє вимогам інформаційного супроводу перспективних напрямів наукового знання. Встановлено, що глибина семантичного наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова» позитивно впливає на ранжування сайту Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського пошуковою системою Google. Зазначено, що метадані публікації, прореферованої в реферативній базі даних «Україніка наукова», під час пошуку її у системі Google з’являться на першій сторінці, а також буде отримано бібліометричний портрет публікації у системі Google Scholar.

Ключові слова: текстовий документ, пошук, релевантність, семантичний метод, реферативна база даних «Україніка наукова».

 Список літератури:

 1. Коновал Л.В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 3. С. 44—49.
 2. Гарагуля С.С., Самохіна Н.Ф. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 2014. Вип. 40. С. 133—146.
 3. Кириленко С.Е. Наукометричний аналіз науково-технічної інформації з питань енергетики на основі реферативної бази даних «Україніка наукова». Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 2015. Вип. 42. С. 233—248.
 4. Реферативна база даних «Україніка наукова» [Електронний ресурс]. URL: http://www. nbuv.gov.ua/data_base/
 5. Рибачук В.П. Методологічні проблеми застосування наукометричного аналізу при прогнозуванні напрямків науково-технологічного прогрессу. Наука та наукознавство. 2012. № 1. С. 36—45.
 6. Лобузіна К.В., Галицька С.В., Орєшина Н.О. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів. Бібліотечний вісник. 2017. № 4. С. 3—8.
 7. Лобузіна К.В. Бібліотечні та семантичні вебтехнології в організації доступу до наукової періодики. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2015. Вип. 11. С. 75—80.
 8. Гузь А.Н., Рущицкий Я.Я. Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и учених. Прикладная механика. 2013. Т. 49. № 3. С. 15—48. https://doi.org/10.1007/s10778-013-0566-x
 9. Костенко Л.Й. Видимість наукової періодики України в мережі Інтернет. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2013. Вип. 8. С. 27—33.
 10. Горовий В.М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації: моногр. / Відп. ред. О.С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. К., 2015. 284 с.
 11. Гарагуля С.С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках. Бібліотечний вісник. 2015. № 6. C. 16—21.
 12. Мриглод І.М., Мриглод О.І. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2013. Вип. 8. С. 37—53.
 13. Кириленко С.Е. Формування потоку науково-технічної інформації з напряму «Технології моделювання та оптимізації» за реферативною базою даних «Україніка наукова». Наука України у світовому інформаційному просторі. 2014. Вип. 10. С. 53—59.
 14. Добровська С.В., Кириленко С.Е., Балагура І.В. «Інформаційні технології» у реферативній базі даних «Україніка наукова». Бібліотечний вісник. 2012. № 4. С. 12—17.
 15. Ейсмонт Ю.В. Робота редактора з науковим текстом: особливості редакторського читання (за матеріалами УРЖ «Джерело»). Вісник Книжкової палати. 2017. № 11. С. 26—28.
 16. Гриценко Н., Клюшнікова О., Сандул О. Реферативні бази даних у системі інформаційного забезпечення освіти та науки. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2018. Вип. 50. С. 308—320. DOI: https://doi.org/10.15407/ np.50.308 https://doi.org/10.15407/np.50.308
 17. Кушнірецька О.І., Кушнірецька І.І., Берко А.Ю. Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29786/1/30_310-318.pdf
 18. Токман М.В., Сокол В.В., Лісна Н.С. Моделі і методи поліпшення релевантності пошуку текстових документів. Системи обробки інформації. 2012. Вип. 5(103). С. 109— 113.

Повний текст (PDF)