1.3

ІННОВАТИКА – СПІВПРАЦЯ НАУКИ, ВЛАДИ І БІЗНЕСУ

В.П. СОЛОВЙОВ
https://orcid.org/0000-0001-5087-9007

Nauka naukozn. 2017, 3(97): 23-33
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.023

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Російська
Анотація: Досліджено процеси прогресивного розвитку соціально-економічних об’єктів на основі інноваційної співпраці науки, влади і бізнесу. Проаналізовано класичні погляди на джерела інноваційного зростання. Показано роль науки як інструментального базису інновацій, тобто інноватика враховує включеність науки, інновацій і технологій у соціально-економічний простір. На підставі аналізу чинних урядових документів про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом доведено, що за своїм змістом вони поки що не можуть стати ані інструментом інтеграції України у дослідницький простір ЄС, ані імпульсом для реалізації в Україні моделі «потрійної спіралі».

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноватика, економічне зростання, розвиток економіки, «потрійна спіраль».

Список літератури

 1. Другова Е.А. Инноватика в поиске нового гуманитарного содержания: онтология, аксиология, методология. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2013. № 1 (21). С. 5—19.
 2. Формирование современной теории инноватики [Электронный ресурс]. URL: http:// studme.org/44987/investirovanie/formirovanie_sovremennoy_teorii_innovatiki
 3. Теория волновых колебаний в общественном производстве и их связь с инновационными процеcсами инноватики [Электронный ресурс]. URL: http://studopedia. su/20_10633_teoriya-volnovih-kolebaniy-v-obshchestvennom-proizvodstve-i-ih-svyaz-sinnovatsionnimi-protsessami.html
 4. Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад / Проблемы экономической динамики. Москва: Экономика, 1989. С. 172—226.
 5. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
 6. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты—предприятия—государство. Инновации в действии / Пер. с англ., под ред. А.Ф. Уварова. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. 238 с.
 7. Conclusions on «A reinforced European research area partnership for excellence and growth». Council meeting, Brussels, 11 December 2012. URL: http://www.consilium. europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134168.pdf
 8. OECD. Meeting Global Challenges through Better Governance. OECD Publishing, 2012.
 9. Torkkeli M., Kotonen T., Ahonen P. Regional open innovation system as a platform for SMEs: a survey. International Journal of Foresight and Innovation Policy. January 2007. No 3 (4). P. 336—350. https://doi.org/10.1504/IJFIP.2007.016456
 10. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальне решения / Пер. с англ. М. Котельниковой. М.: ФИАР-ПРЕСС, 1998.
 11. De Bes F.T., Kotler Ph. Winning at Innovation. The A-to-F Model. Palgrave Macmillan, 2011.
 12. Соглашение об ассоциации между Украиной с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны [Электронный ресурс]. URL: https://euroua.com/association/
 13. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р [Електрон ний ресурс]. URL: http://vobu.com.ua/app/webroot/img/custom/editor/euro/imple mentation/plan_implement.pdf
 14. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: постанова Верховної Ради України, від 11 грудня 2014 року, № 26-VIII [Електронний ресурс]. URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/26-1916
 15. Про затвердження плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 184-р [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/184-2016-%D1%80.

 Повний текст (PDF)