1.2

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК: ФЕНОМЕН ДЕРЖАВНОСТІ ТА ТВОРЕЦЬ НОВОГО ЗНАННЯ

Б.А. МАЛІЦЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-5312-6828

Nauka naukozn. 2018, 4(102): 3-32
https://doi.org/10.15407/sofs2018.04.003

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: В статті наведено авторські роздуми про науку і оцінку історичного досвіду розвитку НАН України. Надано відповідь прихильникам ліквідації Академії з переведенням її установ у підпорядкування університетам, підкріплену фактами, що свідчать, як насправді відбувається процес інтеграції академічної та університетської науки. Надано огляд історії заснування Академії наук в Україні з висвітленням внеску в цей процес її першого президента В.І. Вернадського, вказано внутрішні та зовнішні для Академії чинники, що вплинули на характер її тематичної та функціональної еволюції у 20—40-х роках минулого століття. Наведені дані та факти про Академію наук у різні періоди її післявоєнної історії (1946—1950 роки та післявоєнне відновлення, 60-ті роки та розгортання чергової науково-технічної революції, перетворення Академії під керівництвом Б.Є. Патона на мережево-центристську наукову та науково-технологічну платформу для національної інноваційної системи, період незалежності України та діяльність Академії в нових економічних умовах) свідчать про різницю між характером її реорганізації за радянських часів, яка забезпечувала модернізацію Академії з урахуванням державницьких цілей, і вимогами сучасного українського уряду щодо реформування вітчизняної науки за відсутності чіткої довгострокової цільової стратегії економічного розвитку країни. Показано, що в умовах економічної кризи останніх десятиліть НАН України змогла зберегти науково-технічний потенціал в низці пріоритетних напрямів науки.

Ключові слова: Національна академія наук України, університетська модель організації науки, державність, Українська академія наук, Академія наук УРСР, наукові установи, фундаментальні дослідження, національна інноваційна система.

 Список літератури

 1. Вітчизняна наука в соціологічному вимірі. За ред. Т. Петрушиної. К.: Інститут соціології НАН України, 2017. 75 с.
 2. Національна академія наук України. 1918—2013. Хронологія. К.: «Фенікс», 2013. 528 с.
 3. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Академічно-університетський дуалізм світового дослідницького простору. Наука та наукознавство. 2017. № 4. С. 84—98.
 4. Академия наук Украинской ССР / Под ред. академика АН УССР Б.С. Стогния. К.: «Наукова думка». 1990. 429 с.
 5. Національна академія наук України (1918—2018). До 100-річчя від дня заснування / Редкол.: Б.Є. Патон (голов. ред.) та ін.; Нац. акад. наук України. К.: Академперіодика, 2018. 336 с. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.366.332
 6. Дубровіна Л.А. Академік В.І. Вернадський і заснування Української академії наук. Вісник НАН України. 2018. № 5. С. 23—26.
 7. Праці з історії, філософії та організації науки. Т. 8 / Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського; НАН України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. К.: «Фенікс», 2012. 658 с.
 8. Как академік Вернадский открывал свою Америку. Независимая газета, «Наука», 23.05.2018. URL: http://www.ng.ru/science/2018-05-23/15_7230_vernardsky.html.
 9. Шульга М.Ф. 85 років розщепленню атомного ядра у Харкові. Вісник НАН України. 2018. № 5. С. 45—48.
 10. Маліцький Б.А. Прикладне наукознавство. К.: Фенікс, 2007. 264 с.
 11. Прогнозы развития важнейших областей (направлений) науки в Украинской ССР на период до 2000 года: В 13 вып. К.: Наук. думка, 1989—1990. Вып. 1—13.
 12. Маліцький Б.А., Грачев О.О., Кубальський О.Н., Корнілов В.А., Рибачук В.П., Хорєвін В.І., Головащенко Л.Р., Овчарова Л.П. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / Гол. ред. акад. НАН України В.Л. Богданов; НАН України, ДУ «Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва». К.: «Фенікс», 2018. 344 с.
 13. Мальцев В.С., Кореняко Г.І. Зв’язок між рівнем інноваційного розвитку та рівнем тіньової економіки / Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: Матер. XХІI Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11—13 вересня 2017 р.). Національна академія наук України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». Київ — Одеса: 2017. С. 161—167.

Повний текст (PDF)