1.3

На основі статистичних даних за останнє десятиліття щодо закордонного фінансування досліджень, розробок і науково-технічних послуг визначено особливості попиту
іноземних замовників на відповідні роботи, що виконуються українськими організаціями. Результати дослідження показали, що число легальних реципієнтів іноземних
коштів у науково-технічній сфері постійно знижується та посилюється нерівномірність розподілу організацій за величиною отриманих коштів іноземного походження. В
гру пі природничих наук попит у закордонних замовників мають дослідження в галузі
фізико-математичних, медичних і біологічних наук, в меншій мірі — хімічних і сільськогосподарських наук, а на геологічні, географічні, фар мацевтичні та ветеринарні науки він практично відсутній. З боку іноземних за мовників майже відсутній попит на
дослідження в галузі економічних наук. В галузях групи технічних наук найбільшим
попитом користуються роботи зі створення авіаційної та ракетно-космічної техніки,
енергетичне машинобудування і приладобудування із включенням робіт оборонної
спрямованості, далі — енергетика, ме талургія, електротехніка, радіо та телекомунікації,
електроніка, обчислювальна тех ніка и автоматизація; низьким попитом — матеріалознавство і зварювання, транспорт, суднобудування і теорія машинобудування; майже
не користуються попитом технології продовольчих товарів і виробництво сільсь когосподарської техніки, а нульовий попит мають геодезія і технології розробки корисних
копалин.

Ключові слова: дослідження і розробки, науково-технічні послуги, закордонне фінансування,
іноземні кошти, іноземні замовлення.